Dofinansowanie projektu efoils.pl

Opis projektu:


Projekt polega na zakupie środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, a także przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników Wnioskodawcy w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu. Projekt będzie realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, głównie w obrębie Olsztyna oraz miejscowości przyległych tj. Bartąg, Klewki, itp., natomiast biuro projektu będzie znajdowało się w miejscowości Szczęsne 43. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca zakupi deski elektryczne oraz 2 samochody typu pick up do transportowania sprzętu oraz klientów.

−cele projektu tj. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.

−planowane efekty

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) - 429999,88 zł
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy [EPC] - 3,13 etatu
Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw - 1 przedsiębiorstwo
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy - 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku - 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - 1 przedsiębiorstwo
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1 przedsiębiorstwo
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego - 1 szt.
Stan zatrudnienia [EPC] - 4,13 etatu
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] - 3,13 etatu
Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi - 4 osoby
Liczba wprowadzonych innowacji - 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych - 1 szt.
Liczba wprowadzonych produktów nowych dla firmy - 1 szt.
Liczba wprowadzonych produktów nowych dla rynku - 1 szt.
Liczba zrealizowanych usług doradczych - 2 szt.


−wartość projektu,

−wkład Funduszy Europejskich

Wartość ogółem: 1229999.69
Wydatki kwalifikowalne: 999999.76
Wnioskowane dofinansowanie: 799999.81
Procent dofinansowania: 80%


www.mapadotacji.gov.pl
Powrót do strony eFoils.pl